Kооперативно у-ще

Казано най-кратко Кооперативното у-ще е пресечната точка на дом. образование и род. кооператив.

За нас образованието е успешно, когато:

  • се достига с внимание и грижа до всяко дете;

Това означава, че успоредно с дадените знания, които разбира се са много важни, считаме, че сме постигнали успех, когато сме достигнали до всяко дете. Много деца остават неразбрани, сами и безпомощни, по простата причина, че не е имало някой, който да работи успешно с тях.

  • Друг фактор за успешното образование за нас е да се стимулират индивидуалните качества и заложби;

Всяко дете има силни и слаби страни, има също така и стил на учене – и точно тук е ролята на учителя да съумее да намери тези специфични за всяко дете качества и таланти.

Децата учат със своето собствено темпо

Научно доказан факт е, че има пряка връзка между физиологичното развитие и абстрактното мислене и понятия в абстрактната математика, затова от изключително важно значение е подходът на преподаване и методите на обучение да са съобразени с индивидуалното физиологично развитие на всяко дете.

Децата изграждат критично мислене, не мислят според стереотипи

Най-разпространеният стереотип в държавното дневно училище е по възраст – по-готин си, ако си приятел с по-големите, всички деца трябва да се развиват еднакво на определена възраст (+/- 1 година), излезеш ли от рамките, или си в категория гениален, или – изоставащ.

В кооперативното училище обаче това може да бъде преодоляно и избегнато с подходящ индивидуален подход и методи на обучение.

Кои са мотивите за сформирането на кооперативното училище?

На първо място това е възможността чрез индивидуално внимание да се развие много по-голяма част от потенциала на всяко дете и успоредно с това да се работи в екип.

Децата се социализират без ненужни стереотипи и нежелано комплексиране.

Поради по-малкия брой деца и две основни учителки е удачно създаването на гъвкава и ползотворна програма, която да покрива материала от МОН за всички деца и да надгражда на него. Ние сме успели да натрупаме опит за всички необходими конспекти, тестове и нужни умения за самостоятелната форма на обучение от 1 до 7 клас. Голямата ни дъщеря завърши с отличие 7 клас и има най-висок бал от приетите в гимназията за романски езици, има 100 точки на НВО по математика.

Методиките, които използваме в нашия опит са насочени към релаксиране на ума и стимулиране на креативното мислене  – методи от Валдорфската педагогика и Монтесори, включване на учебния материал в песни или музикален английски и български език.

Един от методите например по английски език е много добре разработената фонетична система, чрез която и двете ни деца се научиха много по-бързо и лесно да четат на английски език. Причината за това е, че в тази система е изяснена много добре всяка една звукова комбинация или диграф. По принцип за децата е доста непривично различното произношение на думите в английския език, за разлика от българския, затова детайлното изучаване значително улеснява процеса на учене. Напр. с малката ни дъщеря, която ще бъде в 3 клас, учим и по системата Лонгман, по която са и учебниците й в училище в самостоятелната форма на обучение. Тази система също е добра, но само и единствено по нея тя не успя да усвои четенето. Когато преминахме към фонетичната система, тя започна да разбира логиката на езика и не след дълго – да чете, да прави упражненията и всичко необходимо и от нейните учебници по Лонгман.

Като цяло, ако се подходи с нужното разбиране, всички деца ще обикнат ученето, защото любознателността е вложена в самата същност на човека от най-ранна възраст. Но какво се случва, ако поставим 30 деца в различен етап на развитие в един клас само защото са на една и съща възраст? В най-добрия случай те ще усвояват материала, но някои ще си губят времето в час, а други ще напредват с голямо усилие и мъка. В кооператива това може да бъде избегнато, защото се работи с подходящите методи на обучение и се отделя индивидуално внимание на всяко дете.

И така, стигаме до това, че Кооперативното у-ще е място, където обучението се случва не по принуда или по задължение, а с насърчаване на присъщото и вродено любопитство на децата, чрез разнообразни и иновативни методи на обучение.

Друга важна област е общуването и изграждането на добри навици и качества, или иначе казано – емоционалната интелигентност. Всеизвестен факт е, че има връзка между успеха в която и да е област и способността за общуване и изградените качества в тази област, трудовата етика и т. н. Това е много важно и често пренебрегването и неразбирането на тази важна част води до разочарования и нереалистични очаквания.

И така, извън учебната програма ще се провеждат занимания по пеене, хореография, народни танци, ръкоделие (плетене, шиене, декупаж), излети, ежедневни разходки, екскурзии, посещения на музеи и други.

Кооперативното у-ще дава възможност за повече отговорности и права на родителите. В него децата учат и се забавляват, вземайки решения заедно.

Избрахме името „Цветен оазис“, защото искаме децата наистина да обикнат ученето и то да стане приоритет за тях.

Видео от събитието, което се състоя на 22.08.2020 в зала №2 на Флора Бургас:

От екипа на „На училище вкъщи“