Резолюция, защитаваща родителските права в областта на образованието

Източник: europeNEWS

с превод на български език на основните клаузи

 

Council of Europe: Defending freedom of expression, freedom of conscience and parental rights in “morally sensitive matters”.

Съветът на Европа: В защита на свободата на изразяване, свободата на съвестта и родителските права по „въпроси, свързани с моралната отговорност”.

 

Here are the key clauses of the Resolution.

Това са ключовите клаузи от Резолюцията.

 

* About the educational rights of parents, the Assembly calls on States to:

9.11. while guaranteeing the fundamental right of children to education in an objective, critical and pluralistic manner, respect the right of parents to ensure such education and teaching in conformity with their own religious and philosophical convictions;

* Относно образователните права на родителите Съветът призовава държавите да:

9.11. гарантират основното право на децата на образование по обективен, критичен и плуралистичен начин, да уважават правата на родителите да осигурят такова образование и да обучават съобразно собствените си религиозни и философски убеждения;

Превод: Юлия Матеева


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *