Декларация, утвърждаваща първостепенната роля на родителите в областта на образованието на децата

В светлината на Всеобщата декларация за правата на човека, зачитаща и признаваща правото на защита на семейството, на човешкото достойнство и свободи, правото на свобода на мисълта, съвестта и религията в процеса на обучение (ВДПЧ, чл. 18), а също и определяща семейството като естествена и основна клетка на обществото, която притежава правото с приоритет да избира вида образование на децата – декларацията от Рио де Жанейро (2016 г.) утвърждава първостепенната роля на родителите при осигуряване на образование и възпитание, съобразени с индивидуалните качества и потребности на децата. Принципите в тази декларация произтичат от законите за международните човешки права по отношение ролята на семейството в образованието на децата и са от съществено значение относно обещанието за свобода и човешки права в едно демократично общество. Гореизброените принципи от Всеобщата декларация за правата на човека са залегнали и в декларацията от Рио де Жанейро, като последната отразява настоящото законодателство и международните правни стандарти в областта на образованието и в частност на домашното образование.

Настояваме тези принципи да бъдат утвърдени и в нашето законодателство, както се изисква в Декларацията, като се зачита правото на родителите да отглеждат, възпитават и образоват своите деца, избирайки педагогическия подход и методики на обучение, без намесата на държавата, НПО или друга външно финансирана организация. Прилагаме превод на принципа за правото на домашно образование:

 „Десети принцип: Право на домашно образование

Правото на домашно образование е основно или фундаментално право на семействата, децата и родителите, произтичащо ясно и съдържащо се във всички гореспоменати права, особено в правото на свобода на мисълта, съвестта и религията, културните и родителските права. Следователно, задължението на държавите да спазват и да гарантират това право е неизменна част от техните задължения съгласно всеобщите стандарти за правата на човека.

Държавите се задължават:

  • да признаят изрично във вътрешното си законодателство правото на всички родители свободно да изберат домашното образование за своите деца;
  • да зачитат и защитават свободата на родителите да избират педагогическия подход в домашното образование;
  • да няма вмешателство от тяхна страна в домашното образование, освен ако не става въпрос за сериозно нарушение на правата на детето, довело до значителна вреда и доказано по законов път, след спазване на надлежния законов ред;
  • да предотвратят всякаква дискриминация по отношение на достъпа до висше образование и работна заетост на база избора на образование, включително на домашно образование;
  • да защитят свободата да се провежда домашно образование по всяко време, без ненужен товар върху детето или родителите.“

Източник: The Rio Principles

Юлия Матеева


1 thought on “Декларация, утвърждаваща първостепенната роля на родителите в областта на образованието на децата

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

25 − = 19