Страстната седмица – проклятието се превръща в благословение!

В Матей 21:9-11 четем: „Пред Него и зад Него вървяха тълпи от хора. Всички викаха:
Осанна (от еврейски „Спаси сега“) на Давидовия Син!
Благословен да бъде този,
 който идва в името на Господа!“
Осанна във висините!“
Когато Исус влезе в Ерусалим, в целия град цареше оживление. Хората се питаха: „Кой е този човек?“
Хора от тълпите, които го следваха, отговаряха: „Това е Исус, пророкът от град Назарет в Галилея.“

Исус беше призован от Бог Отец да изпълни целия закон – от първата до последната точка в него, и по този начин да бъде достоен за нашето поклонение като Божий Помазаник.

Той се превърна в единствения мост, по който всеки човек може да достигне до Бога – само и единствено чрез пълна вяра в Неговото спасително дело на кръста с помощта на Святия Дух!

  • Велики понеделник

„Исус влезе в храма и изгони всички, които купуваха и продаваха там. Той преобърна масите на онези, които обменяха пари, и скамейките на продавачите на гълъби и им каза: „Писано е: „Моят дом ще бъде наречен дом на молитва“ (Цитат от Исая 56:7), а вие сте го превърнали в „разбойнически вертеп“ (Цитат от Еремия 7:10-12).“ Някои от намиращите се в храма слепи и сакати хора се приближиха до Исус и той ги излекува.“ Матей 21:12-14

В Еремия 7 глава от 5 до 7 стих четем за пътищата, които са по сърцето на Бога:

„Но ако наистина изправите пътищата си и вашите дела, ако вярно отсъждате между даден човек и ближния му, ако не потискате чужденеца, сирака и вдовицата и не проливате невинна кръв на това място, нито следвате чужди богове за ваша беда, тогава ще ви оставя да живеете на това място, в страната, която съм дал на предците ви за вечни времена.“

Никой, освен Исус, не успя да ходи напълно в тези пътища и няма човек, който, освен чрез вяра в Неговото дело, да може да премине от проклятие (като това, което постигна жителите на град Ерусалим във времето на пророк Еремия) към благословение.

Христос означава Помазаник и всички християни, които се наричат с това име, също са помазани със Святия Дух. Във втората глава на своето първо послание апостол Йоан пише:

„Той, Святият, ви помаза и вие знаете всичко

Кой е лъжец, ако не онзи, който отрича, че Исус е Христос? Антихристът е този, който отрича Отца и Сина. Всеки, който отрича Сина, отрича и Отца, а който изповядва Сина, изповядва и Отца. И това е обещанието, което Сам Христос ни даде – вечният живот.

Това ви написах заради онези, които ви въвеждат в заблуда. А помазанието, което вие получихте от Него, пребъдва у вас и нямате нужда да ви учи някой, понеже самото помазание ви учи на всичко и е истинно и нелъжливо. Затова пребъдвайте в Него, както ви е научило.

И тъй, дечица, пребъдвайте в Него, така че когато се яви, да имаме смелост и да не бъдем посрамени от Него при пришествието Му. Щом знаете, че Той е праведен, знайте и това, че всеки, който върши правда, е роден от Него.“ 1 Йоан 2:20-29

  • Велики вторник

Исус поучава в храма в Ерусалим и с Божията премъдрост смълчава всеки Свой опонент!

Матей 21: 23-27: „Исус отиде в храма и докато проповядваше там, главните свещеници и старейшините на народа дойдоха при него и му казаха: „Кажи ни, с чия власт вършиш тези неща? Кой ти я даде?“

Исус отвърна: „Аз също ще ви задам един въпрос. Ако ми отговорите, ще ви кажа с чия власт върша тези неща. Кажете ми: кръщението на Йоан от Бога ли дойде или от хората?“

Главните свещеници и старейшините започнаха да се съветват помежду си: „Ако отговорим: „От Бога“, той ще ни попита: „Защо тогава не му повярвахте?“ Ако кажем: „От хората“, има защо да се страхуваме от народа, понеже той вярва, че Йоан е пророк.“ Затова му отговориха: „Не знаем.“

Тогава Исус им каза: „И аз няма да ви кажа с чия власт върша тези неща.“

Понеже виждаше неспособността и лицемерието на свещениците и фарисеите,

„Исус им каза: „Никога ли не сте чели в Писанията:

„Камъкът, който зидарите отхвърлиха,
 стана крайъгълен камък.
 Господ извърши това
 и то е чудесно в нашите очи“?

Затова ви казвам, че Божието царство ще ви се отнеме и ще се даде на народ, който живее по начин, подобаващ за това царство. Който падне върху този камък, ще се разбие, а този, върху когото падне камъкът, ще бъде смазан.“

Когато чуха тези притчи, главните свещеници и фарисеите разбраха, че Исус говори за тях и искаха да го арестуват, но се страхуваха от тълпите, защото те вярваха, че той е пророк.“ Матей 21: 42-46

„И когато научиха, че Исус е накарал садукеите да замълчат, фарисеите се събраха и един от тях, който познаваше добре закона, му зададе въпрос с цел да го изпита: „Учителю, коя заповед от закона е най-важна?“

Исус отговори: „Обичай Господа, твоя Бог! Обичай Го с цялото си сърце, с цялата си душа и с целия си разум!“ Това е първата и най-важна заповед. И втората най-важна заповед е като първата: „Обичай ближния си както себе си!“ Всичко в закона и писанията на пророците е основано на тези две заповеди.“

Тогава Исус се обърна с въпрос към събралите се фарисеи: „Какво мислите за Месията? Чий син е той?“

Те отговориха: „На Давид.“

Исус им каза: „Защо тогава, вдъхновен от Духа, Давид го нарича „Господ“, като казва:

„Господ каза на моя Господ:
 Седни от дясната ми страна,
 докато положа твоите врагове
 в краката ти.“

Щом Давид го нарича „Господ“, как може той да е негов син?“ Нито един от фарисеите не можа да му каже нещо в отговор и от този ден никой не се осмели да му задава други въпроси.“ Матей 22: 34-46

  • Велика сряда

Една жена извърши нещо специално:

Матей 26:6-13: „Исус беше във Витания, в къщата на Симон прокажения, когато една жена се приближи до него с алабастров съд, пълен със скъпо миро, и го изля на главата му, докато той се хранеше. Учениците видяха това, ядосаха се и говореха помежду си: „Защо беше нужно такова прахосничество? Това миро можеше да се продаде за много пари, които да се раздадат на бедните.“

Но Исус знаеше какво си мислят и им каза: „Защо тревожите жената? Тя извърши нещо прекрасно за мен.“

С вас винаги ще има бедни, но аз няма да съм винаги с вас. Тя изля това миро върху тялото ми, за да ме приготви за моето погребение. Истина ви казвам: където и да се провъзгласява тази Блага вест по целия свят, ще се разказва също и за това, което тя извърши, за да я помнят хората.“

  • Велики четвъртък

Господната вечеря

Матей 26:17-19, 26-29: „В първия ден на празника на безквасните хлябове учениците дойдоха при Исус и казаха: „Къде искаш да ти приготвим да ядеш пасхалната вечеря?“

Исус отговори: Идете в града при един човек, когото познавам, и му кажете: „Учителят заръча: Определеното време наближава. Ще празнувам Пасха с учениците си в твоя дом.“

Учениците направиха както им каза Исус и приготвиха пасхалното ядене.

Докато се хранеха, Исус взе хляба, благодари на Бога и го разчупи. После го даде на учениците си и каза: „Вземете и яжте. Това е моето тяло.“

След това взе чашата, благодари на Бога и я даде на учениците, като им каза: „Нека всеки от вас пие, защото това е моята кръв на завета, който Бог сключва с вас. Тя се пролива за много хора, за да бъдат простени греховете им. Казвам ви: няма вече да пия от това вино до онзи ден, в който ще пия с вас ново вино в царството на моя Баща.“

Заветните символи от Господната вечеря символизират новата духовна храна, която замества старата храна от Едемската градина и ни носи благословение. Приемайки новия завет, приемаме всички обещания, които Бог има за нас и отхвърляме всяка мисъл, която е в противовес на тези обещания – само по този начин можем да се възпротивим на Сатана и да го обърнем в бяг. (Яков 4:7)

  • Разпети петък

Смъртта на кръста

Матей 27: 32-54 „По пътя видяха един човек от Киринея на име Симон и го накараха да носи кръста на Исус. Когато стигнаха до мястото, наречено Голгота, което означава „Лобно място“, войниците дадоха на Исус да пие вино, смесено с жлъчка, но след като го опита, той отказа да го изпие. Приковаха го на един кръст, после си поделиха дрехите му, като хвърлиха жребий, и седнаха там, за да го пазят. Над главата му сложиха надпис с отправеното срещу него обвинение: „ ТОВА Е ИСУС, ЦАРЯТ НА ЮДЕИТЕ.“ Заедно с него бяха разпънати двама разбойника – единият от дясната, а другият от лявата му страна. Хората, които минаваха оттам, го обиждаха, поклащаха глави и казваха: „Ти, който щеше да събаряш храма и да го строиш отново за три дни, я спаси себе си сега! Слез от кръста, ако си Божият Син!“

Главните свещеници, законоучителите и юдейските старейшини също бяха там и се присмиваха на Исус: Другите спасяваше, а себе си не може да спаси! Нали е царят на Израел? Нека сега слезе от кръста и ще му повярваме! Като толкова уповаваше на Бога, нека сега Бог го избави, ако наистина му е скъп. Нали сам казваше: „Аз съм Божият Син!“

По обяд над цялата страна се спусна мрак, който не се вдигна три часа. Около три часа Исус извика високо: „Или, Или, лама савахтани?“, което значи: „Боже мой, Боже мой, защо си ме изоставил?“

Исус извика високо още веднъж и след това издъхна.

В този момент завесата в храма се раздра на две от горе до долу. Земята се разтърси и скалите се напукаха. Гробовете се отвориха и много от Божиите хора, които бяха умрели, възкръснаха. Те излязоха от гробовете и след като Исус възкръсна, отидоха в святия град и се явиха на много хора.

Стотникът и войниците, които пазеха Исус, видяха земетресението и всичко, което стана. Те много се изплашиха и казаха: „Той наистина бе Божий Син!“

  • Велика събота

Пилат поставя стража пред гроба

Матей 27: 62-66 „На следващия ден главните свещеници и фарисеите се срещнаха с Пилат и му казаха: Господарю, спомняме си, че докато беше още жив, този самозванец каза: „След три дни ще възкръсна.“ Дай заповед да пазят гробницата, докато минат три дни, защото учениците му може да дойдат и да откраднат тялото, а след това да кажат на хората: „Той възкръсна от мъртвите.“ Тази последна лъжа ще бъде по-лоша от онова, което говореха за него по-рано.

Пилат им каза: „Вземете няколко войника и идете да пазите гробницата както знаете.“ Те отидоха на гробницата, запечатаха входа и поставиха там стража.“

  • Великден

Възкресението на Христос

Матей 28: 1-7, 18-20: „Денят след съботата беше първият ден от седмицата и на зазоряване Мария Магдалина и другата Мария отидоха да видят гробницата. В този момент стана много силно земетресение. Един Господен ангел слезе от небето, отиде до гробницата, отмести камъка от входа и седна върху него. Ангелът блестеше ярко като светкавица, а дрехите му бяха бели като сняг. Войниците, които пазеха гробницата, толкова се изплашиха от него, че се разтрепериха и заприличаха на мъртъвци.

Ангелът каза на жените: „Вие не се страхувайте! Зная, че търсите Исус, който беше разпънат на кръст. Но той не е тук, а възкръсна, както беше казал. Елате да видите мястото, където лежеше тялото му. После бързо идете и кажете на учениците му: „Той е възкръснал от мъртвите и сега отива в Галилея преди вас. Там ще го видите.“ Това дойдох да ви кажа.“

Единадесетте ученика отидоха в Галилея и се качиха на хълма, на който Исус им беше казал да отидат. Там го видяха и му се поклониха, но някои от тях не повярваха, че това наистина е той. Тогава Исус се приближи до тях и каза: Дадена ми е цялата власт в небето и на земята. Затова идете при всички народи и ги направете мои ученици, като ги кръщавате в името на Отца и Сина, и Святия Дух. Учете ги да изпълняват всичко, което съм ви заповядал. И помнете: Аз ще бъда винаги с вас до края на света.

Животът и възкресението на Христос осмислят цялата човешка история и нашата християнска вяра! Със Своето спасително дело Той спечели цялата власт над Сатана – както на небето, така и на земята – за всички, които ВЯРВАТ и не се съмняват в силата и могъществото на Бога. Бог е Дух и без вяра не можем да достигнем до Него. Бъдете благословени и нека Бог да ви дари с вяра на ново ниво, надежда и любов! Амин!

Юлия Матеева