Образование

Лекция, представена от Юлия Матеева на Първата национална конференция, посветена на домашното образование, през септември 2006 г. в гр. Силистра.

КЛАСИЧЕСКИ ТРИВИУМ

 Trivium е латинска дума, която означава „събиране на три пътя“. Много училища са изграждали своята учебна програма около трите пътя на познанието – знание (изучаване на основните понятия), логика (разбиране) и мъдрост.

Всяко дете минава през три основни етапа на развитие:

 1. Етап на знание (основни понятия) – през този етап детето попива като гъба фактическа информация, ученето наизуст е лесно и като цяло приятно; детето с готовност запаметява формите и външния вид на нещата; желае да рецитира, рисува и пее.

 2. Етап на разбиране – ученикът е по-любознателен и аналитичен. През този етап той разсъждава над взаимовръзката и причините за различните процеси и явления.

 3. Етап на мъдростта – през този етап ученикът е по-творчески и изразителен, осъзнава нуждата от прилагане на практика на наученото, от възможности, чрез които творчески да изрази себе си.

Можем да наречем това Тривиумен модел на образователното развитие на детето.

Тези три етапа са взаимосвързани и се застъпват, но във всеки от тях има логическа връзка със способността за обучение.

Голяма част от ранните години на детето са прекарани в поглъщане на знание. Това е нивото на знанието (или етап на изучаване на основните понятия). След като натрупа задоволително количество знания и неговият ум се развие, то става способно и готово да разсъждава върху различни неща, да задава критични въпроси, да анализира, да оценява и да осъзнава причините, мотивите, средствата, целите и следствията – да изследва теорията. Така че на 10, 11-годишна възраст детето навлиза в нивото на разбиране (логика). Разбира се, то продължава да трупа знания, но обучението става по-последователно и систематично, разграничаващо различните области на познанието.

В късните юношески години ученикът е придобил достатъчно познания и разбиране, за да изразява себе си творчески и ефективно. Това е нивото на мъдростта, през което се усвояват умения за разумна преценка чрез насърчаване на индивидуалната инициатива и новаторство, задаване на въпроси и водене на дискусии. През този етап започва съчетаване по нов начин на познанието и уменията от различните дисциплини. Търсим приложение на принципите, ценностите и целите.

Тривиумен метод за преподаване на предмети

Учениците изучават всеки предмет, като преминават последователно през тези три нива на обучение:

Първо, знание (изучаване на основните понятия) – водещите въпроси в процеса на обучение са кой, какво, къде и кога.

Второ, логиката в предмета – водещ въпрос е защо.

Трето, мъдростта в предмета (практиката) – водещ въпрос е как.

Ето някои примери:

Тривиумен метод в изучаването на английски език:

 1. Етапът на знанието в английския език включва фонетика, речников запас и четене.

 2. Етапът на логиката е това, което наричаме същинска граматика, която включва частите на речта, словоред на изреченията и правилен синтаксис.

 3. Етапът на мъдростта в английския език включва съставяне на абзац, структура на писмена работа, съчинение и речи.

Тривиумен метод в изучаването на история:

 • Частта от историята, която включва имена, места и дати е етапът на знанието (основните факти) в историята.

 • Изследването и проучването за определяне на причините за събития, като войни, преселения или изобретения, е логиката в историята.

 • Прилагането на историческите проучвания и изводи в политиката, икономиката или науката е  етапът на мъдростта в историята.

  ТРИ ОСНОВНИ ПРИНЦИПА ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ИСТОРИЯ

  1. Ниво на познание: историята се повтаря“ в този етап е добре децата да усвоят, че сходни действия закономерно имат сходни последствия.

  2. Ниво на разбиране: миналото е ключът за бъдещето“ – ако знаят, че това, което се е случило, е довело до този момент, учениците ще знаят докъде вероятно ще доведат нещата. С други думи, в зависимост от обстоятелствата можем да очакваме и съответните последствия.

  3. Ниво на мъдрост: този, който не изучава история, е обречен да я повтори“ – ако не изучаваме историята и нейните уроци, е малко вероятно да можем да променяме събитията, разпознати от тези, които изучават история. Ако знаем как завършват сходни събития и знаем какво се е случило, за да се стигне до настоящия момент, тогава ще знаем как да се намесим, за да променим събитията и да прекъснем закономерността.

  ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

  Всички човешки цивилизации, общности и държави имат своята историческа памет. Тя е „застинала“ във веществените и писмени следи на отминалото време. Запазването на тези следи е условие за разбиране и обяснение на човешкото развитие.

  От линковете по-долу ще намерите презентации на различните исторически периоди от нашия опит. Историята ни е изпъстрена с множество значителни и необикновени събития, изразяващи борбения дух и вяра на българите. Старали сме се да съберем и подредим хронологично важните събития от българската история, съставени на базата на намерени от нас отговори на въпроси, възникнали при прочита на различни исторически извори и сведения за историята ни. 

  1. Първо българско царство
  2. Византийско владичество
  3. Второ българско царство
  4. Османско владичество
  5. Съединението на Княжество България с Източна Румелия

   ИЗУЧАВАНЕ НА ЕЗИЦИ

   Изследванията сочат, че децата, говорещи два или повече езика, са по-развити от децата, които владеят само един език. Двуезичното дете показва по-добри умения в области, които нямат нищо общо с езикознанието, а ранното излагане на чужд език  (през 30 % от времето) благоприятства по-добрите езикови постижения по-късно в живота.

   Проучванията, които преценяват стойността на изучаването на чужди езици на ранна възраст (до 7 години), показват, че хората, които са изучавали един чужд език като малки, използват същата част от мозъка, за да мислят на този език, която използват, за да мислят на родния си език. Тези, които са изучавали втори език в по-късен етап от обучението си, използват съвсем различна част от мозъка си, за да обработват този език. Изглежда, че е много по-добре и по-лесно да се изучава чужд език на ранна възраст.

   Тук ще споделя с Вас повече за обучението по фонетичната система, която дава действително трайни резултати и е наистина ефективна в изучаването на чужди езици.

   Методиката в тази система ме завладя със систематичността и последователността си. Разглеждайки различни материали за обучение на децата, се спрях на учебника „Teach your child to read in 100 easy lessons“. Останахме очаровани от резултатите, които могат да се постигнат и също от личен опит се убедихме, че децата се научават много по-лесно и бързо да четат на английски език. Ползвали сме и други различни материали преди това, но те не дадоха задоволителен резултат. Оценявам като преимущество №1 това, че с помощта на този учебник дъщеря ми усвои правилно и трайно произношението на отделните буквени комбинации, произношението на диграфите, двугласните (дифтонги), изменените гласни. Всичко това наистина се оказа незаменимо при цялостното усвояване на логиката на езика, непрекъснато повтаряща се в думите в процеса на учене. Повече за фонетичната система на обучение можете да прочетете в статията Изучаване на английски език по фонетичната система

   БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

   В началото не е необходим пропедевтичен курс, който да въвежда ученика в същинската материя, тъй като самото усвояване на азбуката в българския език се смята за една добра основа. Такъв е необходим например в английския език, защото е нужно да се усвоят отделните буквени комбинации, произношението на диграфите, двугласните (дифтонги), изменените гласни.

   При обучение по четене на български език трябва да се започне с четене по срички, т. е. сричкуване – от буквари и читанки. Това елиминира почти напълно затрудненията, които се появяват при произношението на отделните думи, а именно удължаване на отделни букви за сметка на други или трудност в сливането на буквите в цяла дума. Така в процеса на четене по срички детето бързо ще усвои начина на произнасяне на отделните думи и постепенно и неусетно ще премине към по-гладко и самостоятелно четене. Успоредно с изписването на буквите е важно да се развива фонематичния слух, който представлява овладяване на действия за звуков анализ. Целта е ориентиране в звуковата форма на думата и правилно моделиране на нейния звуков състав. Ученикът се учи бързо да отделя звуковете и да ги изговаря чисто. Усвоява се словоизменението и словообразуването – уча, учехме, учител…  След овладяване на правилата при писане, ученикът трябва да е формирал основополагащите качества, нужни за по-нататъшното изучаване, а именно съзнателност, правилност, бързина и изразителност. Започва развиването на активен речник, който се упражнява чрез съставяне на разказ по серия от картинки и изречения по модели, съставяне на разказ без помощта на картини и модели, развитие на речта по сюжетна картина. Тук се включват диктовки, както и препис от печатен текст – самодиктовка, четене и препис на диалог, моделиране на думи. Подходящо е, също така, в този етап да се започне с изучаването на омонимите и с изучаването на стихотворението като жанр. Тези умения водят постепенно до обогатяване на речника и поставят основите на уменията за преразказ, които се надграждат в по-горите класове на обучение по български език и литература. За есето като жанр и за различните видове абзаци и структура на есето можете да прочетете тук.

   МАТЕМАТИКА

   Когато са малки, децата се сблъскват с числата през цялото време. Дъщеря ни от тригодишна възраст можеше да брои до 100 на английски и български език с лекота. Съвсем скоро след това успешно последваха и уменията й в събирането и изваждането, умножението и делението. Ако с необходимия подход насърчим това изучаване, децата ще имат много възможности за обучение в тази област. Има разлика обаче между математиката, покриваща тези умения и абстрактната математика при малки деца.

   Научно доказан факт в тази област е, че физическите качества на мозъка трябва да бъдат напълно развити, преди да се въвличаме в дейности, които излагат на стрес тези качества. Когато се следва това правило, обучението напредва много бързо и по-задоволително. За ефективното академично обучение е важно да бъде достиганата възрастта (индивидуална за всяко дете), когато мозъкът физиологично се променя и започва да осъществява сложни и абстрактни връзки. С поставянето на това ударение през ранните години могат да се положат подходящите основи за академичното обучение по-късно.

   Едно десетгодишно дете е напълно способно да премине към учебник по математика за пети клас, като преди това е изучавало основите за работа с числата и мерните единици. Абстрактната математика може да бъде усвоена и в ранна възраст, но често резултатите от това изучаване не са трайни. Времето Ви може да бъде много по-добре оползотворено в четене, изучаване на езици и изследване на природата, отколкото в борба с математически концепции, за които децата просто не са дорасли и не могат да усвоят. Може да сравним това с поставянето на информацията в погрешната папка – по-късно ще имаме проблем с намирането на информацията и нейното използване. В по-късен етап информацията е складирана буквално в различна част на мозъка. Ако детето изучава абстрактна математика преди десетгодишна възраст, то или ще изгради втора математическа памет след тази възраст (и да се надяваме, че няма да има проблем с намирането на информацията), или ще започне да изостава по математика на по-горно ниво. Но, ако то изучава математика по един реален, не абстрактен начин преди десетгодишна възраст и започне да изучава абстрактна математика след това, правилните връзки ще бъдат направени и то ще напредне по математика с нормални крачки, без да среща затруднения. Искаме децата ни да научат стойността на усърдната работа, но има разлика между усърдната работа и раздразнението.

   Повече онлайн материали за подпомагане обучението по математика можете да намерите оттук.

   НАУКА

   Първият етап от обучението по наука започва с етап на наблюдение. Дайте на детето си времето, средствата и възможностите за експериментално наблюдение и изследване. Във втория етап (10-14-годишна възраст) учениците ще започнат систематично и детайлно изучаване и би било добре да помислите за готов курс по всяка отделна дисциплина (география, биология, химия и физика), допълнен с експерименти, колекции и изучаване на природата. 

   Има редица разработени готови системи на обучение, чрез които детето Ви ще има възможност да получи диплома и да изучава отделните дисциплини на едно много добро ниво, а също и да продължи образованието си в университет. Повечето от тях са американски, но частните училища, в които са разработени те, позволяват (като време и цялостно развитие на ученика) да се изучава успоредно и родния език, история, география и др. В академичния профил е включен класически набор от общообразователни предмети. Оценяването се извършва чрез процентни категории (А, В, С, D и F), съответстващи на процента усвоен материал. Осъществява се на базата на ежедневна писмена работа в учебни тетрадки, включваща множество собствени съчинения и преразкази, тестове и проекти. В тях се следи за почерк и стил на писане, за триене с гума, за подредбата и съдържанието на писмените работи. За учениците, взели диплома от тези училища и кандидатстващи в университети, признаващи домашното образование (като Оксфорд и много други) от държави, които не са англоговорящи, тази диплома дава предимство при кандидатстването.

   ГЕОГРАФИЯ

   Първият фактически етап включва карти, главни форми на релефа, форми на земната повърхност, обвивки на Земята, природни зони и природни ресурси. Ученикът трябва да познава условните знаци на легендите в картите, особеностите на Земята като планета в Слънчевата система и нейния природен облик. За целта би могъл да използва контурни карти, географски глобус, атлас, географски енциклопедии и други.

   В етапа на логика ученикът започва да разбира необходимостта от използването на карти, може да обясни същността и влиянието на природните компоненти (релеф, климат – климатични фактори, води, почви, растителност и животински свят), да опише различията в бита и културата на народите, да нанесе върху контурни карти избрани държави.

   В етапа на мъдростта ученикът обогатява познанията си от предходните етапи, изучава основните стопански отрасли (земеделие, промишленост, транспорт, търговия, туризъм), може да обясни основните типове стопанство и да разбере термини като стока, цена и пазар. Може да определи значението на стопанството за живота на хората, да изрази мнение за предпочитани професии.

   ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

   Повечето семейства ще се нуждаят от помощ в уменията по изобразително изкуство. Това може да бъде включено във Вашия цялостен план за обучение. Повече практически и теоретични насоки в тази област можете да намерите оттук.

   УПРАВЛЕНИЕ, ИКОНОМИКА И ПРАВО

   Управлението, икономиката и правото са важни предмети в нашето съвремие. Едно класическо образование не би могло да бъде завършено без тези предмети. Днес повечето хора никога дори не са чели конституцията, да не говорим за знанието да придобиват и управляват имущество.

   ИЗКУСТВО И ЗАНАЯТИ

   Малките деца научават повече чрез своите сетива. Те научават повече чрез ръцете си за различните дейности. Осигурете им мястото, средствата и времето за творческа работа.

   За хармоничното развитие на децата често организирайте екскурзии и излети сред природата. Отделете време, за да посетите концерт или пиеса, музей или изложба. Посетете работни места. Дайте на детето си опит, от който да изгради своето разбиране за света – преживявания, които ще нарисува и места, които вероятно ще посети отново, когато е по-голямо. Развийте в детето си любов към работата и труда.

   ОБШИРЕН И ПОСЛЕДОВАТЕЛЕН МЕТОД – ТРИВИА

   Повечето от нас, които са били обучавани в степенувани класни училища, са запознати с обширния и последователен метод. Той се базира на това, че има енциклопедия от строго определена информация, която всяко дете трябва да научи. Това е т. нар. фабричен модел на образование. В него до голяма степен се пренебрегват индивидуалните качества и особености на децата, възпитанието на качества, изграждащи добр характер.

   ИНТЕРАКТИВЕН МЕТОД

   При интерактивния метод съдържанието е систематизирано да преведе ученика стъпка по стъпка през естествения учебен процес. Етапът на преподаване на фактическата информация е последван от обяснение как частите на тази информация си взаимодействат и как се прилага и използва съответната информация. Това неминуемо засилва уменията за анализ (разделяне на информацията на части) и синтез (сглобяване на различната информация). Процесът може да се повтори, а ученикът учи със своята собствена скорост.

   ЗАПАМЕТЯВАНЕ

   Запаметяването трябва да започне, когато детето е малко – още от две или три годишна възраст – и да продължи през целия живот. Насърчавайте детето си да запомня неща като азбука, поезия, части от класически литературни произведения и др. Запаметяването на литературни пасажи ще подготви детето за обучението на по-късен етап (при писането на съчинения и преразкази).

   1. Не се страхувайте да четете на детето си книги с по-дълги глави. Петгодишното дете е способно да запази вниманието си и да разбере голяма част от книги като Островът на съкровищата или Пътешествие до центъра на земята.

   2. Не губете времето си, като четете типове книги „бърза храна“.

   3. Не изисквайте от всички деца да стоят до Вас на дивана, съвсем тихо, докато четете. Докато стоят в стаята, не отвличат вниманието и не прекъсват, децата могат да си играят тихо с играчките, да моделират, да рисуват или да извършват други подобни дейности, докато им четете на глас. Много деца слушат по-добре, докато вършат нещо с ръцете си.

   Често в разговори по образователни въпроси родители споделят, че не желаят децата им да загубят така живото и присъщо за будния ум любопитство, което запалва искрата на обучение в която и да е област. За съжаление, липсата на стимул води до равнодушие и апатия, при което способността за изразяване на собствени мисли и идеи се губи, а именно тя дава храна за усвояването на повече знания, стимулира паметта и прави човека уникален и пълноценен. Как бихте могли да активизирате обучението на своите деца и да подпомогнете техния растеж, можете да видите в статията Десетте най-добри съвети за изострянето на детската памет“.

   Образованието, основано на Тривиума, поставя ценностите на знанието, разбирането и мъдростта. То дава средствата, с помощта на които се изгражда любознателността, интереса към ученето и задълбоченото познание, като прави личността пълноценна и завършена.

   Юлия Матеева


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

8 + 2 =